Om de STIP-APP webapplicatie te starten

Algemeen

De STIP-APP is beschikbaar na het sluiten van een overeenkomst met een individu of via een overeenkomst met een particuliere onderneming/
stichting. Alvorens met de STIP-APP te gaan werken, dienen 80% van de professionals van het interdisciplinaire team de 5-dagdelen basisopleiding
over de STIP- Methode volgen. Het heeft de voorkeur om een interdisciplinair team van de afdeling gezamenlijk op te leiden.

Praktische zaken

Er wordt eerst een overeenkomst ondertekend tussen de instelling/ stichting en STIP-APP Nederland/Stichting Wetenschap Balans. Hierin is vastgelegd dat de helpdesk functie wordt uitgevoerd door Vivia en de verplichte scholing door Breederode Hogeschool. U moet daartoe  hebben ingestemd met de
volgende punten:

 • Besluiten tot gebruik van de webapplicatie STIP-APP Nederland worden genomen door het individu of de particuliere onderneming/stichting.
 • Bevestiging door de IT-afdeling dat de deelnemende instelling is opgenomen in de database van de webapplicatie en de applicatie is geïnstalleerd.
 • Bij de functionaris gegevensbescherming is bekend dat cliënt data privacy veilig geregistreerd worden.
 • De toepassing van de AVG houdt in dat het nodig is om een toegang-, verwerking- en opslag overeenkomst voor persoons gegevens te ondertekenen tussen het STIP-APP Nederland/ Stichting Wetenschap Balans, Vivia en de (zorg)instelling..

PDF Model AVG

Training beheerders en gebruikers

Fysieke training
Wanneer de afdeling besluit de STIP-APP webapplicatie te gebruiken, meldt u zich als (toekomstige) gebruiker/beheerder aan voor een basistraining. De
training bestaat uit vijf dagdelen en wordt verzorgd door Breederode Hogeschool (BH). De training  betreft drie dagdelen ‘technische’ training,
aangevuld met twee dagdelen masterclass met gebruik van eigen casuïstiek. Het doel van de training is enerzijds dat iedereen minimaal dezelfde
inhoudelijke basiskennis over de STIP Methode heeft en anderzijds om te leren en te begrijpen hoe de STIP-APP webapplicatie in de praktijk moet
worden gebruikt. Na afronding van de training ontvangt de cursist een certificaat.

BH organiseert regelmatig cursussen in Rotterdam (In company is ook mogelijk op basis van aparte afspraken). Lees meer over de geplande trainingen op de webpagina van de BEHEERDERS TRAINING . Om ons te helpen zijn een aantal gecertificeerde trainers, die een vervolgopleiding hebben gevolgd van 20 dagdelen (Leergang psychiatrische psychogeriatrie; de STIP-Methode) in het hele land beschikbaar.

Inschrijving voor de Beheerder Training in Rotterdam bij BH gebeurt via het formulier op de Beheerder Training Pagina. Het is belangrijk dat u alle velden invult om de inschrijving correct te laten zijn. Neem contact met ons op via mail@stip-app.nl als u vragen heeft! Registratie voor aanvullende onderwijsprogramma’s gebeurt rechtstreeks bij en na contact met BH. Een overzicht van gecertificeerde trainers is te vinden onder het tabblad “Contact”.

Online training

Er is ook een online opleiding voor de STIP-Methode. Deze is te vinden op de homepage van de website en biedt een goede technische kennisbasis
voor alle medewerkers van de afdeling. Een certificaat wordt niet gegeven na het volgen van uitsluitend de online training. U dient nog twee fysieke dagdelen masterclass met eigen casuïstiek te volgen.
Belangrijk om in gedachten te houden voordat u zich aanmeldt voor een basistraining: stel een team van gemotiveerde en geïnteresseerde medewerkers aan die de interesse, de wil en het vermogen hebben om de kwaliteit van zorg  vooruit te helpen tot het niveau van de landelijke richtlijn van Verenso/NIP/V&VN. Het is belangrijk om  te weten dat enige computerervaring en voldoende kennis van de Nederlandse taal vereist zijn om met de webapplicatie te kunnen werken. Het is belangrijk dat er een interprofessioneel team van de unit deelneemt, omdat het voordeel van een interprofessioneel team is dat de verschillende disciplines elkaars kennis aanvullen.
Het is ook van het grootste belang dat de verantwoordelijke manager van de unit deelneemt aan de training om inzicht te krijgen in de werkwijze en om
deze werkwijze in voldoende mate te implementeren met minimaal 80% uitvoering van de afspraken.

De verschillende functies van het team.

Afhankelijk van de beroepscategorie zijn er verschillende rollen/ taken in het werken met de STIP-APP webapplicatie;

Verpleegkundige of verzorgende:

 • heeft een centrale rol in het werk met de STIP-APP webapplicatie;
 • is meestal degene die de scoring coördineert en bijhoudt en de persoon die de registratie in de applicatie verwerkt;
 • is verantwoordelijk voor de inbreng van de verpleging/verzorging. Met name de verpleegkundige/verzorgende benadering/interventie.

Ergotherapeut:

 • heeft specifieke kennis over aanpassingen, hulpmiddelen en motivatie.

Fysiotherapeut:

 • heeft specifieke kennis over het vermogen van een persoon om zijn lichaam optimaal waar te nemen, te gebruiken, te beheersen en te gebruiken.

Manager:

 • regelt voor medewerkers de voorwaarden om met de STIP-APP op de afdeling te kunnen werken en zorgt ervoor dat zo veel mogelijk
  professionals kennis van de STIP-Methode krijgt en bij de praktische werkzaamheden wordt betrokken;
 • stuurt op het behalen van de resultaten en presenteert deze in de organisatie.

Arts:

 • heeft de medische/psychiatrische verantwoordelijkheid;
 • verantwoordelijk voor juiste diagnostiek en integraal behandelplan.

Psycholoog:

 • is verantwoordelijk voor de psychosociale aspecten.

Gedragscoach/ gedragsdeskundige:

 • Heeft specifieke kennis over gedrag en omgeving/sociotherapeutisch klimaat;
 • vraagt de resultaten op en rapporteert deze aan de organisatie.

Na afronding training

Alle medewerkers die met goed gevolg hebben deelgenomen aan de basis opleiding hebben de mogelijkheid om via Helpdesk Vivia inloggegevens voor
hun afdeling te krijgen. De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen door geen enkele andere persoon worden gebruikt. Als het dienstverband van een
medewerker eindigt, heeft de medewerker de verplichting om Vivia op de hoogte te stellen zodat de inloggegevens kunnen worden gedeactiveerd.
Om de STIP-Methode met gebruikmaking van de STIP-APP op de afdeling te implementeren, dienen alle professionals voldoende kennis hebben hiervan.
Doel is dat 80% van de medewerkers opgeleid zijn en blijven.